Quay về TIỆN ÍCH

Phần mềm chia IP

Ghi chú: chỉ xét lớp C

STT Lớp Số bit Net.ID Subnet mask Số lượng mạng Số lượng địa chỉ trong mạng
0 Lớp C 24 255.255.255.0 20 256
1 Lớp C + 1 25 255.255.255.128 21 128
2 Lớp C + 2 26 255.255.255.192 22 64
3 Lớp C + 3 27 255.255.255.224 23 32
4 Lớp C + 4 28 255.255.255.240 24 16
5 Lớp C + 5 29 255.255.255.248 25 8
6 Lớp C + 6 30 255.255.255.252 26 4
7 Lớp C + 7 31 255.255.255.254 27 2
Số lượt truy cập: 15494