NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 17:32:47

Trong VBA Excel có 02 hàm thông báo hay sử dụng:

01 – MsgBox(hiện thông báo và các nút chọn)

02 – InputBox (cho user nhập liệu)

Tùy vào mục đích của bạn mà sử dụng cho phù hợp.

 

****Cú pháp Msgbox****

MsgBox “Câu thông báo”,nút,”Tiêu đề”

Nếu lấy kết quả trả về từ người dùng thì thêm cặp dấu MsgBox(“Câu thông báo”,nút,”Tiêu đề”)

Các nút thông dụng trong hàm MsgBox:

vbOKCancel : 02 nút OK và Cancel

vbOKOnly: chỉ có nút OK

vbYesNo: có 02 nút Yes và No

vbYesNoCancel: có 03 nút Yes, No, Cancel

Ngoài ra còn các nút khác bạn tự tìm hiểu nhé.

Ví dụ:

  • Tạo 01 file Book1.xlsm
  • Gõ đoạn code sau:
    MsgBox "Xin chào VBA" , vbInformation, "Thông báo"

Dòng chữ vbInformation các bạn lần lượt thay bằng các nút khác để xem kết quả thay đổi ra sao.

Nếu muốn xuống hàng các bạn dùng dấu &vbNewLine

Ví dụ:

MsgBox "Xin chào VBA!!!" & vbNewLine & "Dòng 02", vbYesNoCancel, "Thông báo"

Tóm lại, ghép chuỗi trong VBA các bạn dùng dấu &

****Cú pháp InputBox****

Kết quả trả về là 01 chuỗi String

Ví dụ:

  • Tạo 01 file Book1.xlsm
  • GÕ đoạn code VBA sau:

Dim s

s = InputBox("Nhap ten cua ban:")

MsgBox "Xin chào " & s, vbOKOnly

Save lại=> Đóng file mở lại và xem kết quả.

Chú ý:

  • Trong VBA các bạn chú thích bằng dấu nháy đơn trước dòng chú thích.
  • Khai báo biến bằng chữ Dim (không cần khai báo rõ loại biến).

Nếu vẫn làm chưa được các bạn xem video clip hướng dẫn sau:

https://youtu.be/aKBQZOqLVVY

Tác giả: #drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

365294