NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 17:35:54

VBA có 04 loại biến sau:

 1. Integer -> Số nguyên
 2. Double -> Số thực (có dấu “.”)
 3. Boolean -> TRUE hay FALSE
 4. String -> Kiểu chuỗi

Để ép user phải khai báo biến trước khi sử dụng , ta dùng câu lệnh sau ở ngay dòng đầu tiên trước khi khai báo Function hay Sub

Option Explicit

Khi đã có dòng này nếu sử dụng biến mà chưa khai báo Dim, VBA sẽ báo lỗi.

Ví dụ:

 

Thông báo lỗi sẽ là:

Tùy vào dữ liệu đầu vào ta sẽ khai báo cho hợp lý.

+ Ví dụ 1: Yêu cầu người dùng nhập tên => xuất ra câu chào & tên người đó

Tạo file Book1.xlsm => vào cửa sổ CODE chọn đối tượng Workbook- sự kiện Open => Gõ dòng CODE sau:

Dim s As String ‘Dòng 01 khai báo biến s có kiểu chuỗi(String)

s = InputBox("Nhâp tên ban:") ‘Gán kết quả hàm InputBox() vào biến s

MsgBox "Xin chào " & s ‘Xuất câu chào và biến s ra màn hình

+ Ví dụ 2: Yêu cầu người dùng nhập 02 số a và b => xuất ra màn hình kết quả a + b

Dim a,b,ketqua As Integer           ‘Khai báo 03 biến a,b,ketqua

a = CInt(InputBox(“Nhâp sô a:”))             ‘Gán kết quả hàm InputBox() vào biến a

b = CInt(InputBox(“Nhâp sô b:”))             ‘Gán kết quả hàm InputBox() vào biến b

ketqua = a + b   ‘Gán kết quả a + b vào biến ketqua

MsgBox “a + b = “ & ketqua        ‘Xuất biến kết quả ra màn hình

Hàm CInt() là hàm ép kiểu bất kỳ => kiểu Integer (Vì hàm InputBox trả về kết quả là 01 chuỗi)

Các bạn thử không dùng hàm CInt() xem kết quả thế nào nhé.

Và sau đây là tất cả hàm ép kiểu của VBA

 • CBool(expression)
 • CByte(expression)
 • CCur(expression)
 • CDate(expression)
 • CDbl(expression)
 • CDec(expression)
 • CInt(expression)
 • CLng(expression)
 • CLngLng(expression) (Valid on 64-bit platforms only.)
 • CLngPtr(expression)
 • CSng(expression)
 • CStr(expression)
 • CVar(expression)

 

Lặp lại ví dụ trên nhưng khai báo kiểu là Double =>

+ Ví dụ 3: Hiện MsgBox có 02 nút Yes hoặc No

Xuất ra kết quả chọn của người dùng

Dim s As Integer

Dim ketqua As Boolean

 

ketqua = False

s = CInt(MsgBox("Ban là sinh viên?", vbYesNo))

If s = 6 Then

    ketqua = True                                ‘Khi người dùng bấm nút Yes kết quả trả về là 6

End If

If ketqua Then

    MsgBox "Dung"

Exit Sub

End If

MsgBox "Sai!!"

Để biết độ lớn của các biến ta dùng hàm VarType(tên_biến) , đơn vị là byte

Ví dụ:

Dim s As String

MsgBox VarType(s)

Nếu vẫn chưa hiểu các bạn xem video clip sau:

Tác giả: #drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

365283