NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 17:38:18
  1. Vòng lặp For…Next
    + Cú pháp:
    Dim i As Integer
    For i=0 To n

Câu lệnh 1

Câu lệnh 2

Câu lệnh n

Next i
+ Ví dụ:

                Dim i As Integer

                For i=0 To 10

                                Msgbox i

                Next i   

Bạn cũng có thể lồng nhiều vòng lặp For với nhau.Ví dụ:

Dim i,j As Integer

For i=1 To 3

                For j=1 To 3

                                Cells(i,j).value = 100

                Next j

Next i

Các bạn qua màn hình Worksheet sẽ thấy 01 khối (A1:C3) đều có giá trị là 100

  1. Vòng lặp For…Each

Lặp từng đối tượng trong 01 nhóm đối tượng.

01 số cách sử dụng:
Cách 1:

Dim rng As Range

Set rng = Range("A1:C3")

For Each Cell In rng

Cell.Value = 100

Next
Cách 2:

Dim rng As Range

 

'Quét khoi 01 vùng nào do trong Worksheet

Set rng = Selection

For Each Cell In rng

    Cell.Value = 100

Next

Hai ví dụ trên các bạn vào màn hình Worksheet để xem kết quả hiển thị nhé.

  1. Vòng lặp Do While…Loop

+ Cú pháp:

Do While dieukien

                Câu lệnh 1

                Câu lệnh 2

                Câu lệnh n

Loop

+ Ví dụ:

Dim i As Integer

i = 1

Do While i <= 10

    MsgBox i

    i = i + 1

Loop

  1. Vòng lặp While…Wend

+ Cú pháp

While dieu_kien

                Câu lệnh 1

                Câu lệnh 2

                ….

                Câu lệnh n

Wend

+ Ví dụ:

Dim i As Integer

i = 1

While i <= 10

    MsgBox i

    i = i + 1

Wend

Nếu chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau đây:

Tác giả: #drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

365282