NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 16:38:54

Khóa học vi tính văn phòng

 

  1. Các hàm logic
    1. Hàm VÀ

Cú pháp: AND(biểu thức 1,biểu thức 2,…,biểu thức n)

Giải thích:Tất cả biểu thức là ĐÚNG=> trả ra kết quả TRUE, các trường hợp còn lại=>trả ra FALSE

Ví dụ:AND(2>1,15<18,3>1) trả ra TRUE

AND(2>1,15<18,3<1) trả ra FALSE do có 01 biểu thức 3<1 bị SAI

    1. Hàm HOẶC

Cú pháp: OR(biểu thức 1,biểu thức 2,…,biểu thức n)

Giải thích:tất cả biểu thức SAI=> trả ra kết quả FALSE, các trường hợp còn lại=> trả ra TRUE

Ví dụ:

    1. Hàm PHỦ ĐỊNH

Cú pháp: NOT(biểu thức)

Giải thích:

Ví dụ:

  1. Hàm điều kiện IF

Cú pháp: IF(điều kiện,kết quả ĐÚNG,kết quả SAI)

Giải thích:biểu thức điều kiện trả ra TRUE=> trả ra kết quả ĐÚNG

Biểu thức điều kiện trả ra FALSE=> kết quả SAI

Ví dụ: =IF(5>2,”Lớn hơn”,”Nhỏ hơn hoặc bằng”)

  1. Hàm xử lý lỗi IFERROR

+ Cú pháp:IFERROR(giá trị đúng, giá trị LỖI)

+ Giải thích: hàm này dùng để dấu lỗi,hiện ra thông báo của mình.Nếu biểu thức giá trị ĐÚNG bị lỗi hàm => trả ra giá trị LỖI

+ Các lỗi thông dụng của hàm EXCEL

#VALUE! Lỗi giá trị ô không phù hợp. Ví dụ: =5

#NAME! sai tên

 

#DIV/0! Chia 01 giá trị cho 0

#N/A! [not availble][not answer][not applicable] không tìm thấy giá trị trong vùng nào đó (thường bị trong các hàm LOOKUP)

#REF! tọa độ ô tham chiếu không tồn tại (do khai báo sai, hoặc xóa ô)

#NUM! sai định dạng số

#NULL! Giá trị rỗng trong công thức

 

Ví dụ: IFERROR(5

hàm điều kiện trong excel

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Tác giả: #drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

365164