NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 17:16:27

Khóa học vi tính văn phòng

Nhập bảng dữ liệu sau:

thống kê pivot trong excel

Menu Insert->Pivot Table

Trong mục Select a table or range->chọn bảng vừa nhập

Chọn Existing Worksheet để đặt bảng PIVOT ngay trong sheet hiện hành-> Chọn ô sẽ chèn bảng PIVOT

Lần lượt kéo các fields thả vào mục Rows như hình vẽ.

Đối với bảng Pivot Table ta chỉ sử dụng trong 02 menu ANALYZE và DESIGN

  1. Menu DESIGN

Report layout->Chọn Show in Tabular Form để dữ liệu hiện theo hàng ngang.

Sub Total->Do not show Subtotals->Tắt tính tổng theo từng nhóm (trong ví dụ này là sản phẩm).

Muốn điền kín hết các giá trị ->Menu DESIGN->Report Layout->Repeat All Item Labels

  1. Menu ANALYZE

 

PivotTable: các tùy chọn liên quan đến toàn bảng

Active Field: các tùy chọn liên quan đến cột đang chọn

Group: nhóm và hủy nhóm các đối tượng

Filter: Các giá trị dùng để lọc dữ liệu của bảng

Data: thay đổi nguồn dữ liệu bảng

Action: quét chọn, xóa, dời bảng

Calculations: tạo 01 cột dựa trên dữ liệu của các cột khác

Fields, Items & Sets->Calculated Field…

Sau khi bấm OK trong bảng xuất hiện thêm 01 cột Thành Tiền-> kéo bỏ vào mục Values

Cuối cùng ta được bảng như sau:

Các bạn thử bấm vào dấu mũi tên để lọc và sắp xếp dữ liệu theo từng cột.

Nếu vẫn chưa hiểu các bạn xem thêm video clip sau:

 

 

Ghi chú: Pivot Table rất thích hợp đối với thống kê các dòng dữ liệu lặp nhiều lần.

Tác giả: #drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

365238