NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 17:41:49

Trong bài này chúng ta sẽ học 01 số hàm xử lý ngày giờ

 1. Hàm Now
  Hiện ngày giờ hiện tại.

Dim t As String

t = Now

MsgBox t

 1. Hàm Year
  Tách năm trong chuỗi ngày

Dim t As String

t = Year(Now)

MsgBox t

 1. Hàm Month
  Tách tháng trong chuỗi ngày

Dim t As String

t = Month(Now)

MsgBox t

 1. Hàm Day

Tách ngày trong chuỗi ngày

Dim t As String

t = Day(Now)

MsgBox t

 1. DateAdd
  Tăng thời gian lên 01 đơn vị(ngày, tuần, tháng,quý, năm, giờ, phút ,giây)

Cú pháp:

DateAdd(interval,number,date)

Các giá trị của interval:

yyyy

Year

q

Quarter

m

Month

y

Day of year

d

Day

w

Weekday

ww

Week

h

Hour

n

Minute

s

Second

 

Ví dụ:

Dim t As String

t = DateAdd("m", 2, "Jan 10 2015")

MsgBox t

 1. Hour-Minute-Second
  *Hour => Tách giờ của chuỗi ngày
  Dim t As String

t = Hour(Now)

MsgBox t
 

*Minute => Tách phút của chuỗi ngày
Dim t As String

t = Minute(Now)

MsgBox t


*Second => Tách giây của chuỗi ngày
Dim t As String

t = Second(Now)

MsgBox t

 

 1. TimeValue
  Tách giá trị thời gian giờ phút giây của chuỗi ngày
  Dim t As String

t = TimeValue(Now)

MsgBox t

Nếu vẫn chưa hiểu các bạn xem video clip sau:

 

Tác giả: #drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

365195