NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 17:45:22
  1. Worksheet Function

Để truy cập các hàm tính toán trong worksheet ta dùng cú pháp sau:

Application.WorksheetFunction.Tenham(tham số)

Chú ý: trong tham số có giá trị tham chiếu đến các ô thì phải dùng Range(“địa chỉ tham chiếu”)

Ví dụ:

Dim tong As Integer

tong = Application.WorksheetFunction.Sum(Range("A1:A5"))

Range(“A6”).Value = tong

Hoặc có thể viết tắt lại như sau:

Range("A6").Value = "=Sum(A1:A5)"

Lúc này, công thức hàm sẽ được điền vào ô A6 như hình vẽ (khác với cách trên chỉ điền giá trị sau tính toán)

đối tượng application

  1. Screen Updating

Đây là hàm dùng cập nhật thay đổi của màn hình=> ta tắt nó đi và mở lại sau khi tính toán xong để tăng tốc trong trường hợp có nhiều hàm công thức trong worksheet

Application.ScreenUpdating = False

Mở lại:

Application.ScreenUpdating = True

  1. Display Alert

Để chặn không cho Excel hiện thông báo( ví dụ thông báo có save hay không khi đóng file) dùng cú pháp sau:

Application.DisplayAlerts = False

  1. Calculation

Để tắt tính năng tự cập nhật kết quả hàm ta dùng cú pháp:

Application.Calculation = xlCalculationManual

Mở lại:

Application.Calculation = xlCalculationAutomatic

 

  1. Hàm thông báo doAlert

t = Application.Assistant.DoAlert("Test", _

    "Nguyễn Trần Minh.", msoAlertButtonYesAllNoCancel, msoAlertIconCritical, msoAlertDefaultSecond, msoAlertCancelFirst, _

            False)

  1. Selection

Trả về đối tượng đang được chọn lựa.

Ví dụ:

Trả về loại đối tượng đang được chọn

Worksheets("Sheet1").Activate

MsgBox "The selection object type is " &; TypeName(Selection)

 

  1. Volatile
  2. Wait => dừng 01 macro trong 01 khoảng thời gian xác định
  3. Run => chạy 01 macro
  4. Sendkeys => giả lập phím tắt gửi đến chương trình hiện hành (Excel)

Nếu còn chưa rõ các bạn xem trong video clip này:

 

Và sau đây là toàn bộ events,method, properties của đối tượng Application

Events

Name

AfterCalculate

NewWorkbook

ProtectedViewWindowActivate

ProtectedViewWindowBeforeClose

ProtectedViewWindowBeforeEdit

ProtectedViewWindowDeactivate

ProtectedViewWindowOpen

ProtectedViewWindowResize

SheetActivate

SheetBeforeDelete

SheetBeforeDoubleClick

SheetBeforeRightClick

SheetCalculate

SheetChange

SheetDeactivate

SheetFollowHyperlink

SheetLensGalleryRenderComplete

SheetPivotTableAfterValueChange

SheetPivotTableBeforeAllocateChanges

SheetPivotTableBeforeCommitChanges

SheetPivotTableBeforeDiscardChanges

SheetPivotTableUpdate

SheetSelectionChange

SheetTableUpdate

WindowActivate

WindowDeactivate

WindowResize

WorkbookActivate

WorkbookAddinInstall

WorkbookAddinUninstall

WorkbookAfterSave

WorkbookAfterXmlExport

WorkbookAfterXmlImport

WorkbookBeforeClose

WorkbookBeforePrint

WorkbookBeforeSave

WorkbookBeforeXmlExport

WorkbookBeforeXmlImport

WorkbookDeactivate

WorkbookModelChange

WorkbookNewChart

WorkbookNewSheet

WorkbookOpen

WorkbookPivotTableCloseConnection

WorkbookPivotTableOpenConnection

WorkbookRowsetComplete

WorkbookSync

Methods

Name

ActivateMicrosoftApp

AddCustomList

Calculate

CalculateFull

CalculateFullRebuild

CalculateUntilAsyncQueriesDone

CentimetersToPoints

CheckAbort

CheckSpelling

ConvertFormula

DDEExecute

DDEInitiate

DDEPoke

DDERequest

DDETerminate

DeleteCustomList

DisplayXMLSourcePane

DoubleClick

Evaluate

ExecuteExcel4Macro

FindFile

GetCustomListContents

GetCustomListNum

GetOpenFilename

GetPhonetic

GetSaveAsFilename

Goto

Help

InchesToPoints

InputBox

Intersect

MacroOptions

MailLogoff

MailLogon

NextLetter

OnKey

OnRepeat

OnTime

OnUndo

Quit

RecordMacro

RegisterXLL

Repeat

Run

SendKeys

SharePointVersion

Undo

Union

Volatile

Wait

Properties

Name

ActiveCell

ActiveChart

ActiveEncryptionSession

ActivePrinter

ActiveProtectedViewWindow

ActiveSheet

ActiveWindow

ActiveWorkbook

AddIns

AddIns2

AlertBeforeOverwriting

AltStartupPath

AlwaysUseClearType

Application

ArbitraryXMLSupportAvailable

AskToUpdateLinks

Assistance

AutoCorrect

AutoFormatAsYouTypeReplaceHyperlinks

AutomationSecurity

AutoPercentEntry

AutoRecover

Build

CalculateBeforeSave

Calculation

CalculationInterruptKey

CalculationState

CalculationVersion

Caller

CanPlaySounds

CanRecordSounds

Caption

CellDragAndDrop

Cells

ChartDataPointTrack

Charts

ClipboardFormats

ClusterConnector

Columns

COMAddIns

CommandBars

CommandUnderlines

ConstrainNumeric

ControlCharacters

CopyObjectsWithCells

Creator

Cursor

CursorMovement

CustomListCount

CutCopyMode

DataEntryMode

DDEAppReturnCode

DecimalSeparator

DefaultFilePath

DefaultSaveFormat

DefaultSheetDirection

DefaultWebOptions

DeferAsyncQueries

Dialogs

DisplayAlerts

DisplayClipboardWindow

DisplayCommentIndicator

DisplayDocumentActionTaskPane

DisplayDocumentInformationPanel

DisplayExcel4Menus

DisplayFormulaAutoComplete

DisplayFormulaBar

DisplayFullScreen

DisplayFunctionToolTips

DisplayInsertOptions

DisplayNoteIndicator

DisplayPasteOptions

DisplayRecentFiles

DisplayScrollBars

DisplayStatusBar

EditDirectlyInCell

EnableAutoComplete

EnableCancelKey

EnableCheckFileExtensions

EnableEvents

EnableLargeOperationAlert

EnableLivePreview

EnableMacroAnimations

EnableSound

ErrorCheckingOptions

Excel4IntlMacroSheets

Excel4MacroSheets

ExtendList

FeatureInstall

FileConverters

FileDialog

FileExportConverters

FileValidation

FileValidationPivot

FindFormat

FixedDecimal

FixedDecimalPlaces

FlashFill

FlashFillMode

FormulaBarHeight

GenerateGetPivotData

GenerateTableRefs

Height

HighQualityModeForGraphics

Hinstance

HinstancePtr

Hwnd

IgnoreRemoteRequests

Interactive

International

IsSandboxed

Iteration

LanguageSettings

LargeOperationCellThousandCount

Left

LibraryPath

MailSession

MailSystem

MapPaperSize

MathCoprocessorAvailable

MaxChange

MaxIterations

MeasurementUnit

MergeInstances

MouseAvailable

MoveAfterReturn

MoveAfterReturnDirection

MultiThreadedCalculation

Name

Names

NetworkTemplatesPath

NewWorkbook

ODBCErrors

ODBCTimeout

OLEDBErrors

OnWindow

OperatingSystem

OrganizationName

Parent

Path

PathSeparator

PivotTableSelection

PreviousSelections

PrintCommunication

ProductCode

PromptForSummaryInfo

ProtectedViewWindows

QuickAnalysis

Range

Ready

RecentFiles

RecordRelative

ReferenceStyle

RegisteredFunctions

ReplaceFormat

RollZoom

Rows

RTD

ScreenUpdating

Selection

Sheets

SheetsInNewWorkbook

ShowChartTipNames

ShowChartTipValues

ShowDevTools

ShowMenuFloaties

ShowQuickAnalysis

ShowSelectionFloaties

ShowStartupDialog

ShowToolTips

SmartArtColors

SmartArtLayouts

SmartArtQuickStyles

Speech

SpellingOptions

StandardFont

StandardFontSize

StartupPath

StatusBar

TemplatesPath

ThisCell

ThisWorkbook

ThousandsSeparator

Top

TransitionMenuKey

TransitionMenuKeyAction

TransitionNavigKeys

UsableHeight

UsableWidth

UseClusterConnector

UsedObjects

UserControl

UserLibraryPath

UserName

UseSystemSeparators

Value

VBE

Version

Visible

WarnOnFunctionNameConflict

Watches

Width

Windows

WindowsForPens

WindowState

Workbooks

WorksheetFunction

Worksheets

EnableAnimations

Tác giả: #drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

365175