NTM Solutions
Thursday 2019-10-24 17:47:16

Các bạn tạo 01 file .xlsm (Macro Enabled)

Tạo một nút bấm Form Control để gọi UserForm khi bấm vào-> Menu Developer -> Insert -> Chọn Button, vẽ ra màn hình.

đối tượng user form

Nhấp phải chuột vào đối tượng -> chọn Assign Macro và nhập dòng lệnh sau:

UserForm1.Show

 1. Tạo mới User Form

Trong cửa sổ VBA Code ta vào menu Insert-> User Form

 1. Vẽ các đối tượng lên UserForm

Mở thanh toolbox: menu View->Toolbox

Bấm chọn đối tượng, nắm kéo thả vào userform

 1. Chạy UserForm -> bấm F5
 2. Các loại đối tượng UserForm
  1. Select

Con trỏ chọn đối tượng.

  1. Label

Nhãn ghi chữ.

  1. Textbox

Đối tượng cho phép nhập 01 dòng dữ liệu.

  1. Combobox

Đối tượng chọn lựa (cho phép gõ)

  1. Listbox

Đối tượng chọn lựa (không cho phép gõ)

  1. Checkbox

Đối tượng chọn lựa dạng Đúng/Sai

  1. OptionButton

Danh sách các đối tượng chọn lựa (dạng chọn 01 lần)

  1. ToggleButton

Nút Tắt/Bật

  1. Frame

Khung gom đối tượng hiển thị.

  1. CommandButton

Nút bấm.

  1. TabStrip

Nhiều tab hiển thị cùng lúc.

  1. MultiPage

Phân trang (nhiều trang hiển thị cùng lúc).

  1. ScrollBar

Thanh cuộn.

  1. SpinButton

Nút thay đổi giá trị theo bước nhảy cố định.

Thuộc tính SmallChange: giá trị bước nhảy 01 lần bấm tăng hay giảm (mặc định là 1)

  • Image

Chèn hình.

  1. RefEdit

Đối tượng nhập liệu 01 dòng ( có thể thu nhỏ)

 1. Ứng dụng UserForm
 • Cú pháp câu lệnh hiển thị 01 userform

Tên_user_form.Show

 • Cú pháp câu lệnh lấy giá trị của 01 đối tượng trong userform

Tên_đối tượng.Value

 • Khởi động Userform

Phương thức UserForm_Initialize dùng để thiết lập các giá trị ban đầu của các đối tượng trong UserForm.

Ví dụ:

Vẽ các đối tượng sau:

Loại đối tượng

Tên đối tượng

Thuộc tính

UserForm

UserForm1

 

Textbox

TextBox1

 

Textbox

txtSpin

 

ComboBox

ComboBox1

 

CheckBox

CheckBox1

 

CheckBox

CheckBox2

 

RefEdit

RefEdit1

 

ToggleButton

ToggleButton1

 

SpinButton

SpinButton1

SmallChange:5

CommandButton

CmdLuu

 

 

 

Ta vào mục UserForm1_Initialize trong màn hình VBA Code nhập dòng lệnh sau:

Private Sub UserForm_Initialize()

TextBox1.SetFocus

'reset ComboBox1

ComboBox1.Clear

 

'Dien các gia tri ban dau ComboBox1

With ComboBox1

    .AddItem "Hoai Linh"

    .AddItem "Truong Giang"

    .AddItem "Tran Thanh"

End With

'Khoi tao cac gia trị

CheckBox1.Value = "False"

txtSpin.Value = "0"

TextBox1.Value = ""

 

End Sub

Và 02 đoạn code cho nút cmdLuu và SpinButton1

Private Sub CmdLuu_Click()

MsgBox TextBox1.Value + vbNewLine + ComboBox1.Value + vbNewLine + CStr(CheckBox1.Value)

End Sub

 

Private Sub SpinButton1_Change()

txtSpin.Value = SpinButton1.Value

End Sub

Các đối tượng trong VBA đa phần đều có thuộc tính Caption để hiển thị tiêu đề của đối tượng (vba không hỗ trợ Unicode nên không gõ được Tiếng Việt có dấu).

Sau cùng các bạn đóng toàn bộ file .xlsm và mở lại (nhớ chọn Enable Macro nếu Excel có hỏi)-> bấm thử nút gọi UserForm.

Nếu vẫn chưa rõ các bạn xem thêm video clip sau:

Tác giả: #drM

Các bài viết liên quan:Ví tính văn phòng

Bài 01: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng bàn phím,bộ gõ Tiếng Việt

Bài 02: Menu FILE và cách sử dụng phím tắt

Bài 03: Các thao tác định dạng cơ bản 01 đoạn văn

Bài 04 - Định dạng danh sách

Bài 05: Chèn hình ảnh, biểu tượng, bảng biểu

Bài 06: Làm chữ nghệ thuật, chữ đầu đoạn văn

Bài 07: Định dạng cột, chèn TAB

Bài 08: In ấn, chèn HEADER-FOOTER

Bài 09: Sử dụng Mail Merge

TIN HỌC VĂN PHÒNG – EXCEL – GIỚI THIỆU VÀ CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Tin học văn phòng - Excel – Bài 02 – Các thao tác định dạng

Tin học văn phòng - Excel – Bài 03 – Các phép tính cơ bản

Tin học văn phòng – Excel – Bài 04 – Xử lý thời gian

Tin học văn phòng – Excel – Bài 06 – Xử lý số

Tin học văn phòng – Excel – Bài 07- Sử dụng các hàm điều kiện

Tin học văn phòng – Excel – Bài 08 – Sử dụng các hàm tìm kiếm lookup

Tin học văn phòng – Excel – Bài 09 – Vẽ biểu đồ

Tin học văn phòng – Excel – Bài 10 – Sử dụng công cụ thống kê Pivot

Tin học văn phòng – Excel – Bài 11 – Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 01 – Giới thiệu và cài đặt mail POP3 vs IMAP

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 02 – Gửi và nhận email, tạo chữ ký

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 03 – Tạo và quản lý rule

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 04 – Tạo và quản lý contacts

Tin học văn phòng – OUTLOOK - Bài 05 – Quản lý email

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 01 – Tạo và quản lý slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 02 – Hiệu ứng cho slide

Tin học văn phòng – POWERPOINT – Bài 03 – Hiệu ứng cho đối tượng

VBA Macro – Bài 01 – Giới thiệu và Cài đặt

VBA Macro - Bài 02 - Các hàm thông báo

VBA Macro - Bài 03 - Đối tượng Workbooks vs Worksheets

VBA Macro - Bài 04 - Đối tượng Range vs Cells

VBA Macro - Bài 05 - Cách sử dụng biến trong VBA

VBA Macro - Bài 06 - Cú pháp If

VBA Macro - Bài 07 - Các câu lệnh lặp

VBA Macro - Bài 08 - Xử lý lỗi trong VBA Macro

VBA Macro - Bài 09 - Xử lý chuỗi - số

VBA Macro - Bài 10 - Xử lý ngày giờ

VBA Macro - Bài 11 - Xử lý sự kiện

VBA Macro - Bài 12 - Mảng

VBA Macro - Bài 13 - Function vs Sub

VBA Macro - Bài 14 - Đối tượng Application

VBA Macro - Bài 15 - Đối tượng ActiveX

VBA Macro - Bài 16 - Đối tượng User Form

TRANG LIÊN KẾT

TỔNG SỐ LƯỢT XEM TRANG

365220